Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van ViNi Mode. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van ViNi Mode. Desgewenst zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. ViNi Mode behoudt zich het recht voor, haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of een derdenbeding niet door ViNi Mode erkend.

1.4 ViNi Mode garandeert dat het geleverde artikel voldoet aan de, in het aanbod, vermelde specificaties.

 

Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ViNi Mode bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (door dat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 8 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van ViNi Mode zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ViNi Mode geleverde artikelen één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de website zijn in euro`s, inclusief invoerrechten en 21% BTW.

 

Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen of een deel daarvan binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan ViNi Mode heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na levering schriftelijk melding te maken bij ViNi Mode. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en verkerend in nieuwstaat. Indien de artikelen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zinnen, draagt ViNi Mode er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag omgezet wordt in een tegoedbon in de vorm van een code. Deze zal per email verstuurd worden.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen.
 • artikelen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
 • artikelen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • voor artikelen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.

 

Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ViNi Mode, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ViNi Mode. ViNi Mode houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 ViNi Mode respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 ViNi Mode maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Garantie

6.1 ViNi Mode garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6.2 De garantietermijn van ViNi Mode komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ViNi Mode is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de artikelen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de artikelen.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het artikel verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ViNi Mode) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ViNi Mode. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikelen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 30 dagen na levering aan ViNi Mode schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door ViNi Mode gegrond worden bevonden, zal ViNi Mode naar haar keuze of de geleverde artikelen kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ViNi Mode en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende artikelen dan wel (naar keuze van ViNi Mode) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ViNi Mode gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ViNi Mode voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 ViNi Mode is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet- leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

 1. A) en zolang de afnemer jegens ViNi Mode in gebreke is;
  B) de afnemer de geleverde artikelen zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  C) de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ViNi Mode en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ViNi Mode zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen binden ViNi Mode slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van ViNi Mode gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 ViNi Mode kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of type of schrijf fout bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ViNi Mode en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door ViNi Mode op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 ViNi Mode behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen  niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ViNi Mode gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Overmacht

10.1 ViNi Mode is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ViNi Mode alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 ViNi Mode behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ViNi Mode gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien ViNi Mode bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Aansprakelijkheid

11.1 ViNi Mode is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikelen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door ViNi Mode aan de afnemer verkochte en geleverde artikelen blijft bij ViNi Mode zolang de afnemer de vorderingen van ViNi Mode uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ViNi Mode wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten, één ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door ViNi Mode geleverde artikelen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ViNi Mode of een door ViNi Mode aan te stellen derde partij om, in alle gevallen waarin ViNi Mode haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die artikelen aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht ViNi Mode zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ViNi Mode.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ViNi Mode en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Rotterdam kennis, tenzij ViNi Mode er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.